Functory a Apply

Zadáno ve čtvrtek 20. 5.

K odevzdání v pondělí 24. 5.

Získat můžete až 45 bodů

V první části úkolu budete v rámci tréninku implementovat Functor a Apply pro běžné typy. V druhé části tyto instance budete používat k řešení úkolů.

Všechny instance už v Purescriptu samozřejmě existují a dají se dohledat, kdybyste se zasekli. Abychom se vyhnuli problémům s pojmenováním, vytvoříme vlastní kopii třídy Functor, a instance pak budete psát pro tu.

class Box b where
 -- Nemusíme používat jen jednopísmenné typové proměnné, pokud nechceme
 lift :: forall before after. (before -> after) -> (b before -> b after)

Jak na to?

Abyste viděli, jaká syntax se při definici typových tříd a jejich instancí používá, máme pro vás malou ukázku.

Pro ukázku budeme používat následující nudný typ Ident, který je jen wrapper, který nic nedělá. (Jinými slovy, jeho efektem je identita, je to typová obdoba funkce identity x = x)

data Ident a = Ident a

Vytvoříme nyní instanci pro Box. Jak jí vymyslíme? Jsme omezeni typem lift a nakonec zjistíme, že máme jen jednu možnost, jak "smysluplnou" instanci napsat.

-- boxIdent může být libovolné jméno
instance boxIdent :: Box Ident where
 lift fab (Ident a) = Ident (fab a)

Co je smysluplná instance?

Ve většině případů nám typ lift hodně sváže ruce, a ze zbylých možností už tu správnou poznáte intuitivně. Kdyby však ne, můžete se zkusit opřít o zákony, které by každá správná instance měla dodržovat. Nejspíše to však nebudete potřebovat.

 1. lift identity = identity

  • tj. v naší analogii, je jedno, jestli vyrobíte identickou kopii celé krabice i s věcí uvnitř, nebo jestli tu věc nejprve vytáhnete, zkopírujete, a poté tu kopii vložíte do krabice
  • tohle odpovídá tomu "zachování efektů"
  • tohle přesně by porušoval ten nesmysluplný příklad, kdy dostanete Nothing, ale vrátíte nějaký smyšlený Just
 2. lift (f <<< g) = lift f <<< map g

  • pamatujte, (f <<< g)(x) = f(g(x))
  • tj. je jedno, jestli nejdříve spojíte funkce, a pak tuhle spojenou funkci aplikujete do krabice, nebo jestli to děláte ve dvou krocích (tj. první funkce do krabice, potom druhá funkce na zakrabicovaný výsledek té první)

Kdo tohle vymyslel? Proč to máme dodržovat? Vhodná diskuze na pátečníky po státnicích ;-)

Úkol 1: Instance pro existující typy (20 bodů)

 1. Napište instanci Box pro typ Maybe a
 2. Napište instanci Box pro typ List a
 3. Napište instanci Box pro typ Either a b
  • Zdá se že máte na výběr mapovat do krabice Left nebo krabice Right. Je to opravdu tak?
 4. Proč nejde v Purescriptu napsat Box pro Array a?
 5. Napište instanci Box pro typ (r ->), někdy také psaný jako (->) r. Jinými slovy, je to funkce o jednom argumentu (jiná ani neexistuje) se zafixovaným typem tohoto argumentu, ale s nezafixovaným návratovým typem
  • Jeďte podle typů, nenechte se zmást
  • Popište vlastními slovy, jaký je efekt (význam, sémantika) typu (r ->)? Co znamená vyndat něco z této krabice? Co znamená to do ní vrátit?

(Bonus) Dokažte, že množiny (nezávisle na implementaci) nejsou Functory. Hint: functorové zákony.

Jak dokázat, že něco neexistuje? Najít nějaký protipříklad, kterým vyvrátíte všechny možné podoby implementace map (resp. vyvrátíte platnost functorových zákonů pro ně).

Úkol 2: Instance pro nové typy (5 bodů)

 1. Napište instanci Box pro následující typ binárního stromu
data Tree a = Leaf | Vertex (Tree a) a (Tree a)
 1. [UPDATE zadání] Napište instanci Box pro následující strom, tzv. rose tree (růžový keř). Využijte k části práce nějakou už existující instanci Box.
data RoseTree a = Rose | Bush a (List (RoseTree a))
 1. Napište instanci Box pro typ StateFunction, což je vlastně obalená funkce s -> Tuple s a, která

  • dostane nějaký stav s
  • nějak ho změní a pošle dál nový stav s
  • kromě toho i vypočítá na základě vstupního stavu nějakou hodnotu a, kterou vrátí spolu s novým stavem

Takovými funkcemi jsou často například funkce pohybu ve hře:

 • dostanu pozici panáčka na hracím poli (stav hry)
 • někam s ním pohnu a vrátím to jako nový stav
 • zároveň vygeneruji string, který se poté vykreslí jako mapa (například)
data StateFunction s a = StateFunction (s -> Tuple s a)

Úkol 3: Apply (20 bodů)

Opět vytvoříme svůj vlastní kopii třídy.

-- Jestliže nějaký typ f je PPL, pak typ f je i Box
-- Jinými slovy, Box je nadřazený třídě PPL
class Box f <= PPL f where
 logistics :: forall a b. f (a -> b) -> f a -> f b
 1. Napište instanci PPL pro typy Maybe a, List a a Either a b.

 2. Napište instaci PPL pro typ ((->) r).

  • Říkali jsme, že Apply slouží pro řtězení efektů za sebe. Jakou by to mohlo mít pro tento typ interpretaci?
 3. Napište instanci PPL pro typ StateFunction

 4. Implementujte funkci altLift pomocí funkce logistics. Měla by "dělat" to samé jako lift (její typ bude samozřejmě trochu jiný, když vyžadujeme logistics).

  • Hint: Tuto funkci bude stačit napsat pouze jednou, ne pro každý typ zvlášť.