Seznam užitečných funkcí v Purescriptu

Odpřednášena v úterý 11. 5.

Užitečné balíčky

Balíček můžete do projektu přidat jednoduše pomocí

> spago install <jméno balíčku bez předpony purescript->
> spago build

Datové struktury

 • Pole v Data.Array z arrays
 • Spojový seznam v Data.List z lists
 • Tuple v Data.Tuple z tuples
 • Pro slovníky máme Data.HashMap z unordered-collections
  • Tento přístup, jak napovídá název, používá metodu hashování
  • Pokud jsou vaše klíče setřiditelné, můžete preferovat metodu stromovou, pro kterou je Data.Map z ordered-collections

Hlavní modul s nejběžnější variantou dané datové struktury je vždy ten "topl-level", např. Data.Array.

Některé datové struktury mají i další varianty, například:

 • Lazy modul, např. Data.Array.Lazy, který umožňuje dané stuktuře, aby byla nekonečná
 • ST modul, např. Data.Array.ST, který z dané struktury dělá mutable datovou strukturu, za pomocí monády ST
 • NonEmpty modul, např. Data.Array.NonEmpty, kde je datová struktura upravená tak, že je garantováno, že má alespoň jeden prvek

Zbytek

 • V Prelude je většina běžně použivaných funkcí (viz níže)
 • Data.Maybe a Data.Either ze stejnojmenných balíčků pro jednoduchou validaci
 • Pro práci se soubory Node.FS z node-fs

Užitečné typeclassy

Užitečné funkce

Funkce jsou rozdělené podle modulů. Většina datových struktur podporuje podobný interface (tj podobnou sadu funkcí), jako length, push a podobně; pokud máte oblíbenou funkcí v Data.List, nejspíše ji najdete i v Data.Array.

Prelude

 • <> pro sčítání stringů a ostatních monoidů
 • show pro převádění typů, které implementují typeclassu Show, na string
 • unit, jediný obyvatel typu Unit, což je Purescriptový ekvivalent void z C, tj. je to explicitně napsané "nic"
  • neplést s Void, který má Purescript také, ale znamená něco jiného
 • top a bottom, které vezmou nějaký Bounded typ (tj typ, která má hranice, např. Int) a vrátí jeho maximální či minimální hodnotu
 • const, funkce, která bere dva argumenty a vždy vrátí ten první z nich (druhý ignoruje)

Functor, Applicative, Monad

 • map a její infixní alias <$> pro mapování funkcí přes Functory (seznamy, stringy, arraye, maybe, ...)
 • apply a její infixní alias <*> pro applicative efekty (bude užitečné hlavně časem)
 • bind a její infixní alias >>=, potažmo do-notation (bude užitečné časem), pure pro "vracení" věcí z monád

Triky s funkcemi

 • <<< a >>>, funkce skládající jiné funkce: (a -> b) -> (b -> c) -> (a -> c)
 • flip, který z a -> b funcke udělá b -> a funkci
 • $ a #, které vám dovolí nepoužívat závorky, pokud budete chtít
 • někdy se hodí on, která se dá nejlépe vysvětlit typem: (b -> b -> c) -> (a -> b) -> a -> a -> c - tedy, máte nějaký binární operátor (b -> b -> c), a chcete jej aplikovat na dvě věci typu a; vezmete tedy funkci a -> b, aplikujete jí na obě a a ty pak zpracujete svým operátorem

Základní operace a definice

 • otherwise jako alias true v guardech
 • logické operace ||, &&, not, ==, /=
 • aritmetické operace
  • +, -, /, *
  • mod a div (celočíselné dělení)
  • abs (absolutní hodnota)
  • negate, změní znaménko u čísla
  • lcm a gcd, které vrátí největší společný násobek, popř. největší společný dělitel
 • porovnávací operace,
  • <, >, verze <= a >=
  • funkce min, max
  • funkce signum (vrací -1/0/1)
  • funkce between a b, tedy funkce a <= x <= b
  • funkce clamp, která omezí nějakou věc mezi vámi zadané hranice, např. (clamp 0 10) -5 == 0

Seznamy a pole

Seznamy z Data.List z lists a pole z Data.Array z arrays. Sdílí mnoho funkcí, já zde budu vypisovat jen ty seznamové.

Většina funkcí má i -By variantu (sort -> sortBy), která vám umožňuje dodat vlastní porovnávací funkci. Například u sortBy tak můžete dodat funkci, která bude rozhodovat, který ze dvou prvků je větší — běžný sort používá obyčejné porovnání.

Vytváření seznamů

 • Cons a Nil, popř. infixní alias pro Cons je :
  • Seznamy se většinou píší jako 1:2:3:4:Nil
  • : můžete použít i k pattern matchingu: f (x1:x2:_) = ... je funkce, která očekává seznam jako první argument a vytáhne si z něj první a druhý prvek a pojmenuje je x1 a x2
 • singleton :: forall a. a -> List a, seznam s jedním prvkem
 • range :: Int -> Int -> List Int, čísla od-do, popř. infixní alias ..
  • range 1 5 = 1..5 = 1:2:3:4:5:Nil

Rozkládání seznamů

 • head :: List ~> Maybe a tail :: forall a. List a -> Maybe (List a)
 • last :: List ~> Maybe a init :: forall a. List a -> Maybe (List a), pozor, obojí u seznamů O(N)

Map & friends

 • mapy
  • map :: forall a b. (a -> b) -> f a -> f b
  • mapWithIndex :: forall a b. (Int -> a -> b) -> List a -> List b
  • mapMaybe :: forall a b. (a -> Maybe b) -> List a -> List b si nechá jen Justy, je to tedy map následovaný catMaybes
  • concatMap :: forall a b. (a -> List b) -> List a -> List b je map následovaný concat
 • filter :: forall a. (a -> Boolean) -> List a -> List a
 • zip :: forall a b. List a -> List b -> List (Tuple a b)
 • zipWith :: forall a b c. (a -> b -> c) -> List a -> List b -> List c, obecnější verze zip, která dvojice prvků kombinuje vaš vlastní funkcí
  • platí vlastně zip = zipWith Tuple
 • foldl :: forall f a b. Foldable f => (b -> a -> b) -> b -> f a -> b

Přidávání a mazání prvků

 • snoc :: forall a. List a -> a -> List a přidá prvek na konec seznamu, pozor, pro seznamy běží v O(N)
 • insert :: forall a. Ord a => a -> List a -> List a vloží prvek do setřízeného seznamu, tak, aby zůstal setřízený
 • změna na indexu
  • insertAt :: forall a. Int -> a -> List a -> Maybe (List a)
  • deleteAt :: forall a. Int -> List a -> Maybe (List a)
  • updateAt :: forall a. Int -> a -> List a -> Maybe (List a)
  • popř. pro modifikaci současného pomocí funkce existuje modifyAt :: forall a. Int -> (a -> a) -> List a -> Maybe (List a)
  • pro spojení delete/insert/update existuje `alterAt :: forall a. Int -> (a -> Maybe a) -> List a -> Maybe (List a)

Hledání prvků

 • hledání jednoho prvku
  • l !! i vytáhne i-tý prvek z l (infixní alias pro index l i)
  • elemIndex :: forall a. Eq a => a -> List a -> Maybe Int vrátí index prvního prvku, který se rovná tomu hledanému
  • find :: forall a f. Foldable f => (a -> Boolean) -> f a -> Maybe a
  • elem :: forall a f. Foldable f => Eq a => a -> f a -> Boolean
  • any :: forall a b f. Foldable f => HeytingAlgebra b => (a -> b) -> f a -> b
  • all :: forall a b f. Foldable f => HeytingAlgebra b => (a -> b) -> f a -> b
  • findIndex :: forall a. (a -> Boolean) -> List a -> Maybe Int vrátí index prvního prvku, pro který je predikát true
 • vybírání několika prvků
  • slice :: Int -> Int -> List ~> List vyřízne podseznam
  • take :: forall a. Int -> List a -> List a (bere několik ze začátku) a drop :: forall a. Int -> List a -> List a (vynechá několik ze začátku)
  • takeWhile :: forall a. (a -> Boolean) -> List a -> List a a dropWhile :: forall a. (a -> Boolean) -> List a -> List a, který berou/vynechávají, dokud je něco pravda

Běžné funkce fungující s celými seznamy

 • intercalate :: forall f m. Foldable f => Monoid m => m -> f m -> m

  • Vloží mezi prvky seznamu nějaký prvek, a všechny tyto prvky nakonec zkombinuje pomocí <>

  • Hodí se pro práci se stringy

   > intercalate ", " ["Lorem", "ipsum", "dolor"]
   "Lorem, ipsum, dolor"
   > intercalate [1] [[2, 3], [4, 5], [6, 7]]
   [2, 3, 1, 4, 5, 1, 6, 7]
   
 • null :: forall a. List a -> Boolean, kontroluje, zda je zenam prázdný

 • length :: forall a. List a -> Int

 • reverse :: List ~> List

 • sort :: forall a. Ord a => List a -> List a a sortBy :: forall a. (a -> a -> Ordering) -> List a -> List a

 • nub :: forall a. Ord a => List a -> List a, který vymaže duplikáty

 • concat :: forall a. List (List a) -> List a "zploští" seznamy

 • catMaybes :: forall a. List (Maybe a) -> List a si nechá jen Justy

  • ordering je typ, který obsahuje LT (less than), EQ (equal), GT (greater than), podle toho pak sortBy pozná, které elementy jsou menší než jiné

Seskupování prvků

 • group :: forall a. Eq a => List a -> List (NonEmptyList a)
  • Group equal, consecutive elements of a list into lists.
 • také groupAll :: forall a. Ord a => List a -> List (NonEmptyList a), který grupuje i elementy, které nejsou přímo za sebou v původním seznamu
 • také groupBy :: forall a. (a -> a -> Boolean) -> List a -> List (NonEmptyList a)

Množinové operace

 • difference :: forall a. Eq a => List a -> List a -> List a, popř. infixní alias \\
 • intersect :: forall a. Eq a => List a -> List a -> List a
 • union :: forall a. Eq a => List a -> List a -> List a

Práce se soubory

Funkce z Node.FS.Sync.

FilePath je jen alias pro String, Encoding je kódování souboru (např. Unicode, ASCII, ...), většinou chcete použít UTF8 z Node.Encoding.

 • readTextFile :: Encoding -> FilePath -> Effect String
 • writeTextFile :: Encoding -> FilePath -> String -> Effect Unit (přepíše soubor, pokud existuje)
 • appendTextFile :: Encoding -> FilePath -> String -> Effect Unit (nepřepíše soubor, ale na konec přidá zadaný text)
 • exists :: FilePath -> Effect Boolean

Práce s adresáři

 • mkdir :: FilePath -> Effect Unit (vytvoří adresář)
 • readdir :: FilePath -> Effect (Array FilePath) (vrátí seznam souborů v adresáři)

Maybe

Z Data.Maybe z balíčku maybe.

Konstruktory Just a a Nothing.

fromMaybe :: forall a. a -> Maybe a -> a

 • Takes a default value, and a Maybe value. If the Maybe value is Nothing the default value is returned, otherwise the value inside the Just is returned.

maybe :: forall a b. b -> (a -> b) -> Maybe a -> b

 • Takes a default value, a function, and a Maybe value. If the Maybe value is Nothing the default value is returned, otherwise the function is applied to the value inside the Just and the result is returned.

Většinou je nejlepší použít pattern matching, existují však i predikáty isNothing a isJust.

Either

Z Data.Either z balíčku either.

Konstruktory Left a a Right b.

Pro konvertování mezi Maybe a Either existují funkce hush a note.

note :: forall a b. a -> Maybe b -> Either a b

 • Takes a default and a Maybe value, if the value is a Just, turn it into a Right, if the value is a Nothing use the provided default as a Left

hush :: forall a b. Either a b -> Maybe b

 • Turns an Either into a Maybe, by throwing eventual Left values away and converting them into Nothing. Right values get turned into Justs.

Většinou je nejlepší použít pattern matching, existují však i predikáty isLeft a isRight.

Tuple

Z Data.Tuple z balíčku tuples.

K vytažení prvního (resp. druhého) prvku tuplu slouží funkce fst :: forall a b. Tuple a b -> a a snd :: forall a b. Tuple a b -> b.

Pro prohození hodnot je swap :: forall a b. Tuple a b -> Tuple b a.

Semtam se hodí i funkce uncurry :: forall a b c. (a -> b -> c) -> Tuple a b -> c.

 • Turn a function of two arguments into a function that expects a tuple.

(Hash)Map

Pro hashmapu budou operace stejné, jen nebudou vyžadovat Ord k.

Běžné operace

 • empty :: forall k v. Map k v, založí novou prázdnou Map, popř. singleton :: forall k v. k -> v -> Map k v, který vyrobí Map s jedním párem
 • lookup :: forall k v. Ord k => k -> Map k v -> Maybe v
 • member :: forall k v. Ord k => k -> Map k v -> Boolean
 • insert :: forall k v. Ord k => k -> v -> Map k v -> Map k v
 • delete :: forall k v. Ord k => k -> Map k v -> Map k v
 • size :: forall k v. Map k v -> Int

Mohou se hodit

 • showTree :: forall k v. Show k => Show v => Map k v -> String, funkce k zobrazení Map
 • update :: forall k v. Ord k => (v -> Maybe v) -> k -> Map k v -> Map k v
 • alter :: forall k v. Ord k => (Maybe v -> Maybe v) -> k -> Map k v -> Map k v
  • Funkce, které udělá insert/delete/update, podle toho, zda daný klíč už v Map je, a zda vaše updatovací funkce (Maybe v -> Maybe v) vrací Just nebo Nothing

Funkce známé ze seznamů

 • catMaybes :: forall k v. Ord k => Map k (Maybe v) -> Map k v
 • filter :: forall k v. Ord k => (v -> Boolean) -> Map k v -> Map k v
  • Filter out those key/value pairs of a map for which a predicate on the value fails to hold
  • podobně filterWithKey :: forall k v. Ord k => (k -> v -> Boolean) -> Map k v -> Map k v
 • mapMaybe :: forall k a b. Ord k => (a -> Maybe b) -> Map k a -> Map k b
  • Applies a function to each value in a map, discarding entries where the function returns Nothing.
  • podobně mapMaybeWithKey :: forall k a b. Ord k => (k -> a -> Maybe b) -> Map k a -> Map k b

Množinové operace

 • sjednocení union :: forall k v. Ord k => Map k v -> Map k v -> Map k v
 • průnik intersection :: forall k a b. Ord k => Map k a -> Map k b -> Map k a
 • rozdíl difference :: forall k v w. Ord k => Map k v -> Map k w -> Map k v