Efekty

Odpřednášena v úterý 18. 5.

Byl zde zadán #U22

Functor

Ze serveru stahujete data typu

data Video = Video { length :: Int, authors :: List String, year :: Int }

Nevíte ale, zda se vám jej opravdu povedlo stáhnout, jinými slovy, máte jen Maybe Video. Napište nyní funkce:

 • addToAuthors :: String -> Maybe Video -> Maybe Video
 • changeIn :: (Video -> Video) -> Maybe Video -> Maybe Video
  • jak byste přepsali addToAtuhors pomocí changeIn
 • runOverMaybe :: forall b. (Video -> b) -> Maybe Video -> Maybe b

Přepište všechny funkce výše pomocí posledního runOverMaybeVideo.

Kromě videa máte také k dispozici celý playlist List Video. Napište následující funkce:

 • getYears :: List Video -> List Int
 • getMergedAuthors :: List Video -> List String
 • runOverList :: forall b. (Video -> b) -> List Video -> List b

Přepište věci výše pomocí runOverListVideo.

Porovnejme

runOverMaybeVideo :: forall b. (Video -> b) -> Maybe Video -> Maybe b
runOverListVideo :: forall b. (Video -> b) -> List Video -> List b

Očividně se taková funkce hodí pro různé "Containery", můžeme zobecnit na

runOverMaybeVideo :: forall b.  (Video -> b) -> Maybe Video -> Maybe b
runOverListVideo :: forall b.  (Video -> b) -> List Video -> List b
runOverVideo   :: forall f b. (Video -> b) -> f   Video -> f   b

Jak by vypadal typ runOverStringy? Nebo runOverNumber?

runOverVideo :: forall f b. (Video -> b) -> f Video -> f b
runOverString :: forall f b. (String -> b) -> f String -> f b
runOverNumber :: forall f b. (Number -> b) -> f Number -> f b

Šlo by to nějak dál zobecnit, abychom nemuseli mít tolik runOver-ů? Ano!

runOverVideo :: forall f b.  (Video -> b) -> f Video -> f b
runOverString :: forall f b.  (String -> b) -> f String -> f b
runOverNumber :: forall f b.  (Number -> b) -> f Number -> f b
runOver    :: forall f a b. (a   -> b) -> f a   -> f b

Tento runOver je v Purescriptu a Haskellu známý jako map, popř. infixně jako <$>, a je kolem něj postavena typová třída Functor. Jinými slovy, kdo chce být instancí Functor, musí nějak implementovat tento map.

Shrnutí

 1. Low: Functor je vše, na co může volat map
 2. Middle: Functor je druh krabice, z které vždy nějakou věc (typu a) vytáhnu, zavolám na ni funkci a -> b, a vrátím novou hodnotu (typu b) zpět na původní místo.
 3. High: Functor, potažmo map, se stará o to, aby u typů zůstaly zachovány efekty.

Apply + Applicative

(1) Máte k dispozici funkci checkNatural :: Int -> Maybe Natural, která kontroluje, zda vaše číslo je či není přirozené. Použijte tuto funkci k tomu, abyste ověřili věk psa.

data Dog = MakeDog { age :: Natural }

-- MakeDog je datový konstruktor: funkce :: Natural -> Dog

checkAge :: Int -> Maybe User

(2) Máte ověřit, zda uživatel při registraci zadal mail a datum narození ve správném formátu. Vašim úkolem je napsat funkci checkInput :: String -> String -> Maybe User pro typ

data User = MakeUser { email :: Email, born :: Date }
-- MakeUser je funkce :: Email -> Date -> User

K dispozici máte funkce checkEmail :: String -> Maybe Email a checkDate :: String -> Maybe Date a chcete je vhodně zkombinovat.

Narazili jsme na problém — nemůžeme použít map, protože máme funkci Maybe (Date -> User), zatímco pro map bychom potřebovali jen (Date -> User). Hodila by se nám funkce

something :: forall a b. Maybe (a -> b) -> Maybe a -> Maybe b

potažmo v zobecněné podobě

something :: forall f a b. f (a -> b) -> f a -> f b

Tato funkce v Purescriptu už naštěstí existuje. Najděte její jméno a infixní alias (využijte název této sekce).

Shrnutí

 1. Low: Typy z Apply mají funkci (<*>) :: f (a -> b) -> f a -> f b, která vlastně takový rozšířený map. Oproti map nám dovoluje, aby i aplikovaná funkce byla zabalena v nějakém f.
 2. Middle: Apply je podobně jako Functor druh krabice — dovoluje nám však mít v krabici i naši a -> b funkci, kterou vždy spolu s a vytáhneme z krabice, spočítáme b a výsledek strčíme zpět do krabice.
 3. High: Apply nám pomáhá řetězit efekty. "Vytahování z krabice" je vlastně "spouštění efektu" a Apply se stará o to, že spustíme nejprve efekt naší funkce a -> b, poté efekt hodnoty a, a nakonec tento spojený efekt přeneseme na hodnotu b.

Většinou se místo Apply používá rovnou Applicative, což je její podtřída, která definuje ještě zabalovací funkci pure :: a -> f a.

class Apply f <= Applicative f where
 pure :: forall a. a -> f a