Zkouška: Pixel Art

Odpřednášena v úterý 19. 1.

Pravidla

 • Na vypracování je 90 minut (vysvětlování zadání do toho nepočítám), po uplynutí času mi pošlete svůj kód v textovém souboru
 • Mějte zapnuté kamery a sdílení celé obrazovky (nejen jednoho okna)
 • Při práci můžete používat pouze Pyretovskou dokumentaci
 • Hinty: Každý z vás se mě v průběhu zkoušky může zeptat na dvě jakékoli otázky. Za dva takové hinty ale dohromady odečtu počet bodů ekvivalentní půl stupni známky

Zadání je rozděleno do třech úrovní, které zhruba odpovídají jednotlivým známkám. Vaši konečnou známku nicméně ovlivní i vaše práce během roku a váš výkon u ústní části zkoušky.

Úrovně na sebe volně navazují, začněte proto všichni tou nejjednodušší a pokračujte v pořadí dále.

Zadání

Máte za úkol napsat jednoduchý editor pixel artových obrazků. Tyto obrázky jsou vždy obdélníkové a skládají se z šířka x výška polí ("pixelů"), z nichž každé má vlastní barvu (uvažujme barvy typu Color z Pyretovské knihovny image-typed).

První úroveň (trojka)

 • Navrhněte datový typ PixelArt, pomocí kterého budete pixelartové obrázky reprezentovat
 • Napište funkci empty-art(w :: Number, h :: Number) -> PixelArt, která vygeneruje PixelArt složený z w x h bílých polí
 • Napište funkci draw(art :: PixelArt) -> Image, která dostane hodnotu typu PixelArt a každý její "pixel" vykreslí jako černě ohraničený čtverec příslušné barvy o délce hrany 30

Pro ohraničení se může hodit mrknout na dokumentaci image-typed.

Druhá úroveň (dvojka)

Napište funkci line(art :: PixelArt, x :: Number, y :: Number, len :: Number, dir :: String , c :: Color) -> PixelArt, která do pixelartu přidá buďto vertikální (pro dir = "vertical") nebo horizontální (pro dir = "horizontal") čáru o šířce jednoho pole a délce len.

 • Barva této čáry je dána jako c
 • Souřadnice x a y udávají polohu horního levého "rohu" naší čáry
 • Číslo len bude vždy kladné
 • Pokud čáry přesahuje hranici pixelartu, nakreslete ji pouze do této hranice (tj. neměňte velikost pixelartu)
 • Pokud se dir rovná něčemu jinému než "horizontal" či "vertical" vyhoďte chybu "Error: Invalid direction: [ZDE BUDE HODNOTA dir]"

Třetí úroveň (jednička)

Napište funkci flood-fill(art :: PixelArt, x :: Number, y :: Number, c :: Color), která podobně jako "plechovka" z MS Malování vyplní souvislou barevnou plochu barvou c (počínaje místem x, y).

Pokud například máme art :: PixelArt, který po vykreslení vypadá takto:

>>> draw(art)

Můžeme obarvit celý vnitřek na červeno (počínaje bodem na souřadnicích 1, 1) zavoláním

>>> art-red = flood-fill(art, 1, 1, red)

A když tento art-red vykreslíme, dostaneme

>>> draw(art-red)

Okraje pak můžeme obdobně obarvit třeba na růžovo

>>> draw(flood-fill(art-red, 0, 0, pink))

(red a pink jsou barvy importované z image-typed)