Seznam in-house knihoven

Odpřednášena v úterý 24. 11.

U každé knihovny je i odkaz na její implementaci, abyste se mohli podívat, jak vypadá.

Game of Life utility

Zjednodušuje některé otravné operace s gridy.

Použití

import
 shared-gdrive("gol-helpers", "1husISXaN1FiZy8S7RJrdX5lt_XVAoxuW")
 as G

...

G.draw-grid(...)
G.generate-grid(...)

Implementace

Implementace je zde.

Dokumentace

Typ Grid<T> zde označuje List<List<T>>. Všimněte si, že tyto funkce nejsou specializované na náš typ buňky (tj. dead nebo alive(born)), ale pracují prostě s nějakým obecným T.

Na konkrétním typu buňky jim prostě vůbec nezáleží — je pro ně hlavně důležité, že pokud mám Grid<T>, mám i příslušnou funkci draw-cell :: (T -> Image) (v případě draw-grid).

 • draw-grid<T>(g :: Grid<T>, draw-cell :: (T -> Image)) -> Image pomocí funkce draw-cell nakreslí všechny buňky z g a výsledné obrázky slepí dohromady do jednoho velkého obrázku celého g
 • generate-grid<T>(gen :: (Number, Number -> T), w :: Number, h :: Number) -> Grid<T> vytvoří Grid velikosti w x h, každou buňku v něm udělá pomocí gen. Funkci gen dáme u každého místa jeho souřadnice, a gen nám na základě těchto souřadnic vrátí nějakou buňku. Většinou ale v gen tyto souřadnice ignorujeme a prostě vrátíme nějakou náhodnou buňku.

Timing

Knihovna sloužící k měření rychlosti funkcí.

Použití

import
 shared-gdrive("timing", "1hcSxH1zW9wxRu1IgcLVmFstMg1oqoi4q")
 as T

...

T.time(...)
T.time-avg(...)

Implementace

Implementace je zde.

Dokumentace

 • time<T>(f :: (T -> Any), arg :: T) -> Number měří, jak dlouho trvá spuštění f(arg), a vrátí tento čas v milisekundách
 • time-avg<T>(f :: (T -> Any), arg :: T, n :: Number) -> Number průměru délku spuštění f(arg) přes n pokusů, a tento průměrný čas vrátí v milisekundách

Převod HSV na RGB

Tato knihovna doplňuje tradiční RGB vytváření barev možností použít HSV.

Použití

include
 shared-gdrive("color-utils", "1mpw4clgkijjYJGrMGvAIrQG7m_Vv_Xx3")

...

hsv(...)

Implementace

Implementace je zde.

Dokumentace

 • hsv(hue :: Number, saturation :: Number, value :: Number) -> Color vrátí Pyretovkou barvu (tj typ Color z knihovny colors) s danými parametry; všechna čísla musí být v intervalu od 0 do 1, jinak je chování hsv nedefinované

Stringové utility

Doporučuji tuto knihovnu příliš nepoužívat, je totiž neefektivní. Sloužila jen k představení rekurze ještě v dobách, kdy jsme neznali seznamy.

Použití

import
 shared-gdrive("string-utils", "1QChebN-p7mUEmccxwsn-3Xz6X-4k9gFd")
 as S

...

S.string-first(...)
S.string-rest(...)

Implementace

Implementace je zde.

Dokumentace

 • string-first(s :: String) -> String vrací první písmeno z s, popř. "" pokud je s prázdný
 • string-rest(s :: String) -> String vrací všechna písmena z s kromě toho prvního, popř. "" pokud je s prázdný